Our Team

STAFF


ADVISORS


INTERNS


 

Jian Chen
Sun Yat-sen University

Mariah Lin
Wellesley College

Wenpeng Wang
Norwegian Universityof
Science and Technology

Jianmin Xie
Ocean University of China

Xianhui Lin
Hainan University

Xinlong Kang
Hainan University

Weize Wu
Hainan University

Yi Sun
Hainan University

Ziyi Chen
Renmin University of China

Ziqi Chou
Hainan University

Qijing Ren
Ocean University of China

Huibang Sun
Ocean University of China

Huiqin Wang
Ocean University of China

Lulu Kuang
Ocean University of China

Min Huang
Jiangxi University of
Finance and Economics

Yingmin Zheng
Hainan University

伽光

Guang QIE
Hainan Normal
University

胡芯

Xin HU
Southwest University

李梦雨

Mengyu LI
Institute of Oceanography,
CAS

罗正

Zheng LUO
Institute of Oceanography,
CAS

林婷婷

Tingting LIN
Hainan University

李志新

Zhixin LI
Hainan University

Shuling CHEN
Maine University

Junhui LIU
Tokyo University of
Marine Science and Technology

Yumeng PANG
Tokyo University

Zelin CHEN
University of Washington

Lu FANG
Tokyo University of
Marine Science and Technology

Zixuan WANG
Ocean University of China

Shuangying YU
Tokyo University